2% z daní

Rok 2020

V roku 2020 rovnako ako po minulé roky bude možné darovať nášmu Centru Liberta 2% z dane.

POSTUP

ZAMESTNANEC:

 • do 15.2.2020 musí požiadať zamestnanec zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na dani a následne požiada zamestnávateľa o vystavenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane."
 • pozor na zaokrúhľovanie: suma 2 % dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol (napríklad sumu 2 % dane: 2,979 eur zaokrúhlime na sumu 2,97 eur. Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže darovať aj FO, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou "Vyhlásenia".
 • Novinka v tlačive: ak daňovník spĺňa podmienku na poukázanie 3 % z dane je potrebné odškrtnúť príslušné poličko na tlačive.
 • Novinka z minulých rokov: zaškrtnutím políčka x "Súhlas so zaslaním údajov" dáva daňovník súhlas, aby nám daňový úrad zaslal meno, priezvisko daňovníka, nie sumu. Zoznam DÚ zasiela až v januári v nasledujúcom roku - v tomto prípade až januári 2021.
 • Obe vypísané tlačivá, teda "Potvrdenie o zaplatení dane" a "Vyhlásenie o poukázaní sumy platný vzor s označením - V2Pv18_1" (prípadne aj potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) osobne, alebo pošlite poštou doručte do 30.4.2020 na DÚ.
 • Kópiu dokladu "Vyhlásenie" potvrdenú DÚ je potrebné doručiť do centra Liberta, n.o. do 30.6.2020. Meno klienta sa na žiadne tlačivo, ktoré ide na daňový úrad nevyplňuje. Uvádza sa pre rýchlejšiu identifikáciu len na kópií dokladu "Vyhlásenie", ktoré odovzdávate nám.

PRÁVNICKE OSOBY a FYZICKÉ OSOBY, ktoré si robia samé daňové priznanie:

 • darca vyplní údaje o príjimateľovi do svojho daňového priznania.
 • darca urobí kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej vyplnil údaje o prijímateľovi, výške sumy a spolu s kópiou potvrdenia o doručení daňového priznania na DÚ to doručí do centra Liberta, n. o. do 30.6.2020

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: Liberta, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 45734666
Sídlo: Obrancov mieru
Súpisné/orientačné číslo: 18
Obec: Košice-sever PSČ: 04001

Rok 2013

Darované 2% z daní za rok 2012 sme použili nasledovne:

 • zaškolenie troch našich fyzioterapeutiek Lucii, Petry a Veroniky na metódu TheraSuit,
 • na kúpu ďalších veľkostí oblekov TheraSuit od firmy TheraSuit LLC z USA,
 • na vzdelávanie našich fyzioterapeutov: kurz bazálnej stimulácie, seminár Feldenkraisovej metódy, seminár Montessori pedagogiky, seminár SM systém,
 • usporiadanie akcie MDD a Mikuláš pre klientov nášho Centra,
 • úhrada nákladov rehabilitačných programov TheraSuit pre konkrétne deti,
 • úhrada za rehabilitačné a kompenzačné pomôcky pre konkrétne deti.

Rok 2012

Darované 2% z dani za rok 2011, sme použili nasledovne:

 • vyškolenie nášho fyzioterapeuta Lukáša na metódu TheraSuit, ktorú sme ako prvý na Slovensku začali ponúkať pre zdravotne postihnuté deti. Kurz sa konal v septembri 2012 v Grécku.
 • zakúpenie obleku TheraSuit a Univerzálnej cvičebnej jednotky (klietka) s plnou výbavou, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie tejto metódy.
 • vybavenie a zariadenie nášho Centra potrebnými rehabilitačnými pomôckami
 • úhrada nákladov rehabilitačných programov TheraSuit pre konkrétne deti,
 • úhrada za rehabilitačné a kompenzačné pomôcky pre konkrétne deti.