2% z daní

Rok 2021

V roku 2021 rovnako ako po minulé roky bude možné darovať nášmu Centru Liberta 2% z dane.

Postup pri zaokruhľovaní:

Výsledná suma do výšky 2 % resp. 3 % zo zaplatenej dane sa zaokrúhľuje s presnosťou na dve desatinné miesta pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic,
ktoré nasledujú po nej tak, že
 

a)      zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny, 

b)      zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu 

príklad :  

7,782 € zaokrúhlime to podľa a) na 7,78 € 

7,785 € zaokrúhlime to podľa b) na 7,79 €

POSTUP

ZAMESTNANEC:

  • do 15.2.2021 musí požiadať zamestnanec zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na dani a následne požiada zamestnávateľa o vystavenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane."

  • podiel do výšky 3 % zaplatenej dane môže darovať aj FO, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou "Vyhlásenia".

  • Novinka z minulých rokov:  - ak daňovník spĺňa podmienku na poukázanie 3 % z dane je potrebné odškrtnúť príslušné poličko na tlačive.                              
                                                       - zaškrtnutím políčka x "Súhlas so zaslaním údajov" dáva daňovník súhlas, aby nám daňový úrad zaslal meno, priezvisko daňovníka, nie sumu. Zoznam DÚ zasiela až v januári v nasledujúcom roku       -    v tomto prípade až januári 2022.
  • Obe vypísané tlačivá, teda "Potvrdenie o zaplatení dane" a "Vyhlásenie o poukázaní sumy platný vzor s označením - V2Pv18_1" (prípadne aj potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti) osobne, alebo pošlite poštou doručte do 30.4.2021 na DÚ.

  • Kópiu dokladu "Vyhlásenie" potvrdenú DÚ je potrebné doručiť do centra Liberta, n.o. do 30.6.2020. Meno klienta sa na žiadne tlačivo, ktoré ide na daňový úrad nevyplňuje. Uvádza sa pre rýchlejšiu identifikáciu len na kópií dokladu "Vyhlásenie", ktoré odovzdávate nám.

PRÁVNICKE OSOBY a FYZICKÉ OSOBY, ktoré si robia samé daňové priznanie:

  • darca vyplní údaje o príjimateľovi do svojho daňového priznania.

  • darca urobí kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej vyplnil údaje o prijímateľovi, výške sumy a spolu s kópiou potvrdenia o doručení daňového priznania na DÚ to doručí do centra Liberta, n. o. do 30.6.2021


Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: Liberta, n.o.
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 45734666
Sídlo: Obrancov mieru
Súpisné/orientačné číslo: 18
Obec: Košice-sever PSČ: 04001