Centrum Liberta

Služba včasnej intervencie

Sme tu pre rodičov, ktorým sa narodí dieťa predčasne alebo s vážnym zdravotným postihnutím a jeho vývin je rizikový. Prinášame podporu a porozumenie. S rodinou pracujeme v kritickom období - od zistenia zdravotného znevýhodnenia dieťaťa až do jeho siedmych rokov. Našou silnou stránkou je skutočnosť, že pracujeme v tíme špecialistov: lekárka, psychologička, špeciálna pedagogička, fyzioterapeutka. Uvedomujeme si, že podpora je nevyhnutná nielen pre dieťa so zdravotným postihnutím, ale rovnako aj pre jeho zdravých súrodencov a rodičov. Službu včasnej intervencie poskytujeme s hlbokým pochopením a empatiou, pretože chápeme, aké dôležité je mať spoľahlivého partnera v ťažkých a rozhodujúcich chvíľach. 

Legislatívne službu včasnej intervencie upravuje § 33 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, ktorý charakterizuje jednotlivé odborné činnosti.

Sprevádzame rodinu

Našou úlohou je sprevádzať celú rodinu na ich životnej ceste. V celom procese včasnej intervencie vnímame rodinu ako partnera a rešpektujeme jej rozhodnutia. Každá rodina je jedinečná, má svoje hodnoty a priority. Komunikujeme s rodinou, poskytujeme jej informácie na základe záujmu. Je pre nás dôležité, aby tieto informácie a naše služby dostala rodina vždy VČAS.

Podporujeme rodinu pri hľadaní riešení a budovaní kompetencií

Prístup orientovaný na rodinu v procese služby včasnej intervencie umožňuje budovať kompetencie rodiny, jej sebadôveru a schopnosť vyrovnávať sa s prekážkami. Je pre nás dôležité stavať na silných stránkach dieťaťa a rodiny, čo rodinu stabilizuje a upevňuje jej fungovanie. Úlohou našich odborníkov je umožniť rodičom poznať svoje kompetencie a schopnosti a posilniť ich v rozhodovaní a kontrolu nad životom rodiny.

Pracujeme ambulantnou formou v našich priestoroch Centra Liberta

Službu včasnej intervencie poskytujeme ambulantnou formou v našich priestoroch, či už si to vyžaduje konkrétna potreba rodiny a dieťaťa, využitie špeciálnych pomôcok, alebo stimulácia pohybových a komunikačných schopností dieťaťa.

Podporujeme komplexný vývin dieťaťa

Cieľom včasnej intervencie je podpora rodiny a dieťaťa tak, aby mohli žiť bežný a plnohodnotný rodinný život.  Spolu s rodinou hľadáme situácie v bežnom dennom režime rodiny, kde je možné podporiť vývin dieťaťa a jeho začlenenie sa do bežného života v rodine. Výsledkom je individuálny plán spolupráce s rodinou, kde sú zahrnuté ciele, výzvy, podpora a zodpovednosti pre všetkých, ktorí spolupracujú na napĺňaní individuálneho plánu.

Poskytujeme rodičom informácie a odborné konzultácie

Rodina s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením potrebuje informácie z viacerých oblastí. Odborný tím našich poradkýň tvoria:

PhDr. Renáta Ferencsik, sociálna pracovníčka

MUDr. Jana Rybárová, lekárka   

Mgr. Zuzana Murgáč, špeciálna pedagogička

Mgr. Martina Benedeková, fyzioterapeutka

Služba včasnej intervencie je v Centre Liberta, Obrancov mieru 18, 040 01 Košice. Službu poskytujeme počas pracovných dní od 8:00 hod. do 16:00 hod.