Biofeedback

EEG biofeedback (neurofeedback, neuroterapia) je relatívne nová liečebná metóda. V 60. rokoch 20. storočia sa začala využívať v USA, odkiaľ sa rozšírila do celého sveta a v 90. rokoch sa v širšej miere dostala aj na Slovensko. Na základe rozsiahlych klinických skúseností sa táto metóda javí ako veľmi účinná pri liečbe mnohých ochorení, pre ktoré doposiaľ nejestvuje buď dostatočne efektívna, alebo alternatívna metóda nápravy.

Podstata spočíva vo využití princípu tzv. biologickej spätnej väzby na autoreguláciu mozgovej aktivity. Pôvodný biofeedback- biologická spätná väzba existuje doslova odjakživa. Je to mechanizmus, ktorým život udržiava sám seba živým, je to informácia, ktorú dostáva každý živý organizmus o výsledkoch svojho chovania. Je to prirodzený proces, prebiehajúci nepretržite, spontánne a neuvedomene. To, čo robí príroda spontánne, pri neuroterapii vykonáva terapeut, vybavený modernými prístrojmi.

EEG biofeedback je vysoko špecifická metóda, ktorá umožňuje autoreguláciu frekvencie elektrickej aktivity mozgu (mozgových vĺn) opakovaným tréningom, prostredníctvom špeciálneho počítačového programu. Vďaka prístrojovému vybaveniu mozog dostáva okamžitú, cielenú a presnú informáciu o ladení (prípadne „rozladení“) svojich mozgových vĺn a pomocou tréningu sa môže naučiť, ako ich uviesť do súladu.

Samotný tréning pomocou EEG biofeedbacku je hravý, nenásilný a bezbolestný. Ak ho vedie skúsený terapeut, nepredstavuje žiadne riziká, nemá žiadne nežiadúce vedľajšie účinky. Dosiahnutý efekt je trvalý, podobne ako schopnosť písania, čítania, bicyklovania....

Klientovi sa pomocou elektródy umiestnenej na hlave sníma elektrická aktivita mozgu (EEG), ktorú počítačový program triedi do jednotlivých frekvenčných pásiem (delta, theta, alfa, SMR, beta ) a následne transformuje do digitálnej podoby. Tú klient vidí na obrazovke vo forme jednoduchej počítačovej hry, ktorú ovláda len činnosťou svojho mozgu bez použitia klávesnice alebo myši. Spätnou väzbou je klientov mozog neustále informovaný o svojom aktuálnom stave a výkone. Keď narastá aktivita mozgu v žiaducom pásme, hráč je odmeňovaný a skóruje v hre. Týmto postupom sa mozog učí využívať žiaduce frekvencie a potláčať frekvencie nežiaduce a naučené postupy neskôr začne používať automaticky.

EEG biofeedback sa používa k terapii veľmi širokého spektra porúch a ochorení. Má rozsiahle liečebné i tréningové využitie. Klinické práce o jeho pozitívnom prínose zahŕňajú viac ako 200 rôznych stavov. Efekt je pochopiteľne rôzny v závislosti od závažnosti poruchy. U overených špecifických indikácií sa efektivita pohybuje v rozmedzí 65-95%.

Tu sú spomenuté len niektoré najčastejšie indikácie:

 1. Ľahké mozgové dysfunkcie- porucha pozornosti, hyperaktivita (ADHD), špecifické poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia...), poruchy reči
 2. Stavy po úraze mozgu, po cievnych príhodách, DMO
 3. Epilepsia- nedostatočne kontrolovaná antiepileptickou liečbou, tzv. farmakorezistentné záchvaty
 4. Poruchy spánku – ťažkosti so zaspávaním, nespavosť, nočné mory, desy, námesačníctvo, nočné pomočovanie...
 5. Emočné a afektívne poruchy- úzkostné (neurotické) poruchy, depresie, obsedantno-kompulzívna porucha, posttraumatická stresová porucha...
 6. Bolestivé stavy- migréna, tenzné bolesti hlavy, bolesti chrbta, fibromyalgický syndróm a ďalšie bolestivé stavy
 7. Tiky- rôzne nutkavé pohyby, neovplyvniteľné vôľou
 8. Chronický únavový syndróm
 9. Inkontinencia (hlavne u žien)
 10. Závislosti- drogy, alkohol, hracie automaty...

EEG biofeedback má aj široké neklinické použitie na rozvoj vyšších potrieb a špičkových výkonov:

 1. Profesijné- študenti, manažéri, piloti, šoféri, operátori, dispečeri, športovci (zvlášť streľba, golf...)
 2. Kondičné- psycho-fitness pre duševne pracujúcich profesionálov
 3. Tréning schopností v širokom zmysle slova- tréning schopnosti učiť sa, osobné sebazdokonaľovanie (self-improvement), tréning špičkových výkonov („mozgová gymnastika“), súčasť manažérskeho výcviku („coaching“), meditácia...

Na záver chcem zdôrazniť, že EEG biofeedback je výbornou pomocnou terapeutickou a tréningovou metodikou, ktorá si zaslúži, aby sa dostala do povedomia odbornej i laickej verejnosti.

(Zdroj: MUDr. Roman Mego)

Biofeedback
Biofeedback
Biofeedback
Biofeedback