DMI terapia

Čo je DMI?

Dynamická pohybová intervencia (DMI) je terapeutická technika používaná vo fyzioterapii na liečbu detí s motorickým oneskorením, u ktorých zlepšuje automatické posturálne reakcie a podporuje pokrok smerom k vývojovým míľnikom. Cieľom DMI je vyvolať u dieťaťa špecifikovanú aktívnu motorickú reakciu ako odpoveď na definované dynamické cvičenia predpísané terapeutom. Táto komplexná intervencia zahŕňa súčasný výskum v oblasti neurorehabilitácie, technológie a metodiky. DMI stimuluje neuroplasticitu, aby umožnila vznik nových neurónových spojení a rozvoj motorických míľnikov.

Pre koho je DMI určená?

Bez ohľadu na kognitívnu úroveň a rozsah neurologického deficitu alebo postihnutia je motorická intervencia  DMI pre deti so zdravotným postihnutím prospešná , pretože sa týka stimulácie neuroplasticity vo vyvíjajúcom sa mozgu. Deti s diagnostikovaným akýmkoľvek typom motorického oneskorenia, ako je Downov syndróm, detská mozgová obrna, globálne vývojové oneskorenie, hypotónia, chromozomálne abnormality/genetické poruchy, miechové lézie alebo získané poškodenie mozgu, môžu mať prospech z tejto formy terapie. Táto terapia je prospešná aj pre rizikové deti, napríklad predčasne narodené deti, pretože táto liečba stimuluje silné neuroplastické zmeny vo vyvíjajúcom sa mozgu.

Čo sa deje počas DMI?

Po krátkom posúdení terapeut identifikuje oblasti s deficitom, ktoré budú základom liečby. Terapeut vyberie cvičenia, ktoré sú výzvou pre neurologický systém dieťaťa na najvyššiu úroveň zručností, ako aj cvičenia, ktoré rozvíjajú základy a základné míľniky. Cvičenia zahŕňajú pohyb proti gravitácii, postupne náročnejšiu oporu, provokáciu požadovaných pohybov, ako aj posturálne a silové výzvy.

Počas liečebného sedenia dieťa absolvuje mnoho rôznych cvičení, ktoré poskytujú nové a rozmanité senzorické a motorické výzvy, a každé cvičenie sa opakuje približne 5-krát. Cvičenia sa môžu opakovať zo sedenia na sedenie, kým sa pohyby nestanú automatickými, čo vedie k zlepšeniu rovnováhy a funkcie. Cvičenia sa vykonávajú na stole alebo na podlahe v závislosti od schopností dieťaťa.

Terapia DMI dobre funguje v spojení s inými terapeutickými technikami a terapeutickým vybavením. Tie sa často kombinujú v rámci terapeutického sedenia, aby sa zabezpečilo lepšie zosúladenie a zlepšili sa optimálne výsledky.

DMI sa zameriava na:

  • hrubú motoriku - zlepšenie hrubej motoriky u detí od narodenia prostredníctvom rozvoja automatických pohybov. (podporuje neurologickú zrelosť)

  • postupné napredovanie - neustále zvyšovanie náročnosti s cieľom podporiť dieťa, aby reagovalo nezávislejšie

  • vyrovnanie a posturálna kontrola - všetky cvičenia sa zameriavajú na optimálne anatomické vyrovnanie a stimulujú posturálnu kontrolu

  • rozsah pohybu - rozsah pohybu svalov a kĺbov sa dosahuje pohybom (dynamický a funkčný strečing)

  • rovnováha - zlepšenie rovnováhy je spoločným motívom väčšiny cvičení DMI

  • funkčné pohyby - zlepšujú sa činnosti a zručnosti, ktoré vedú k dosiahnutiu míľnikov, ako je pretáčanie, sedenie, státie a chôdza

  • somatosenzorický rozvoj - silné zmyslové informácie poskytované cvičením vysielajú aferentné správy do mozgu, aby sa vytvorili špecializované synapsie, ktoré dolaďujú rovnováhu, kontrolu svalov a pohyb

  • úprava tonusu, primitívnych reflexov a abnormálnych pohybových vzorcov - DMI sa snaží poskytnúť normalizované pohybové vzorce deťom s neurologickou dysfunkciou, aby pomohol s integráciou narušených primitívnych reflexov

  • globálny rozvoj - DMI sa zameriava na hrubú motoriku, avšak mnohé ďalšie zručnosti sa rozvíjajú ako vedľajší produkt tejto intenzívnej intervencie