Terapia AIT/FST

Čo je AIT / FST

Filtered sound training (AIT/FST) je elektronicky modulovaná hudba, ktorá má pre sluchový orgán a nervový systém podobný účinok, ako dobre štruktúrované cvičenie pre naše svaly. Základnou vlastnosťou tréningu je starostlivo vybraná hudba randomizovaná softvérom. AIT/FST je podporná metóda, ktorá je užitočným nástrojom pri problémoch vnímania a spracovaní auditívneho impulzu. Pomáha prekonávať problémy pozornosti a správania sa. AIT/FST nenahrádza logopedickú alebo inú intervenciu.

Energia zo zvuku sa používa na stimuláciu nervových buniek – neurónov, a tým zlepšuje ich schopnosť na vnímanie, prenos, spracovanie informácií. Metódu AIT/FST vypracoval francúzsky otorinolaryngológ Dr. Guy Berard, ktorý trpel progresívnou stratou sluchu. Na základe svojich výskumov z dlhoročnej praxe zostrojil prístroj, ktorý nazval AUDIOKINETRON. Toto zariadenie slúžilo na prehrávanie hudby, ktorú upravovalo tak, že nepredvídateľne zvýrazňovalo alebo potláčalo vysoké a nízke frekvencie a takto vytváralo „masáž“ pre uši.

Pre koho je terapia AIT/FST určená

Deti alebo dospelí, citliví na sluchové podnety, často zápasia s komunikačnými problémami a s problémami v učení sa – majú ťažkosti s čítaním, písaním, pravopisom. V mladšom veku nedokážu správne vyslovovať hlásky, napriek logopedickým intervenciám sa reč nezlepšuje. Zvýšená citlivosť na zvuky (hyperacusis) nie je choroba. Tak, ako niektorí ľudia dokážu vidieť veľmi ďaleko, tak niektorí dokážu počuť zvuky, ktoré iní nemusia zaznamenať. Tieto deti si z množstva sluchových podnetov musia vybrať ten zvuk alebo hlas, na ktorý majú upriamiť svoju pozornosť, a nie vždy je to hlas pedagóga. Tieto deti sa potom skôr unavia, pretože ich nervová sústava je vyčerpaná.

AIT/FST využíva výhodu adaptačnej schopnosti mozgu, postupne trénuje sluchový orgán na zvuky, na ktoré je citlivý, alebo na tie, ktoré nervový systém z nejakého dôvodu ignoruje.

AIT/FST tréning sa odporúča, ak dieťa:

 • má 3 roky a ešte nerozpráva
 • po častých zápaloch stredného ucha, ochoreniach horných dýchacích ciest v období osvojenia si reči má následné ťažkosti v škole
 • ignoruje verbálne pokyny, alebo reaguje na ne oneskorene
 • na pokyny často odpovedá protiotázkou: ČO? Ak je nutné opakovať to, čo už bolo povedané, často dochádza k zlému pochopeniu pokynov
 • má problémy s učením sa podľa sluchu, má problém zopakovať vety, nerado recituje
 • ťažko alebo pomaly sa vyjadruje, má problémy s rečou
 • nerozpráva, alebo v dôsledku rečovej chyby navštevuje alebo navštevovalo logopéda
 • na informácie podávané rečou sa nevie sústrediť, je duševne mimo, má problémy s pozornosťou
 • počuté informácie takmer okamžite zabudne
 • v skupine, vo väčšom kolektíve podáva slabšie výkony, skôr sa unaví
 • zakrýva si uši, hluky naňho pôsobia rušivo, všíma si zvuky skôr než ostatní, má strach z hlukov, ktoré ostatných nevyrušujú (napríklad vysávač, mixér, fén a pod.)
 • má problémy s čítaním, písaním a gramatikou
 • svojím správaním a neposednosťou zaťažuje svoje okolie, alebo naopak – sťahuje sa do úzadia

AIT/FST tréning sa odporúča aj pri nasledovných príznakoch:

 • oneskorený vývoj reči, rečové vady, NKS
 • dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia
 • autizmus
 • poruchy auditívneho vnímania a porozumenia reči
 • hyperaktivita, poruchy správania a pozornosti
 • úzkostlivé a depresívne stavy, epilepsia

Účinky tréningu AIT/FST môžu byť:

 • lepšie vnímanie a porozumenie reči
 • zlepšenie verbálnej pamäte, pravopisu a čítania
 • dobrý vplyv na naštartovanie verbálnej komunikácie
 • zlepšenie artikulácie v dôsledku zlepšenia vnímania reči
 • zníženie sluchovej precitlivelosti
 • dieťa bude menej dráždiť hluk okolia
 • zvýši sa pozornosť, koncentrácia a schopnosti popasovať sa s úlohami v škole, a tým pádom viac školských úspechov
 • lepšia rovnováha
 • zlepšenie grafomotoriky a celkovej koordinácie
 • lepšia psychická pohoda, správanie sa, lepšia schopnosť spolupráce a zlepšenie vytrvalosti dieťaťa.

Pozitívny účinok terapie sa prejavuje u každého individuálne, s rôznym časovým odstupom a iným spôsobom. Aby benefity AIT/FST boli čo najtrvácnejšie, je dôležité, aby dieťa počas tréningu a nasledujúce 4 mesiace sa nezdržiavalo vo veľmi hlučnom prostredí (koncert, kino) a nepočúvalo hudbu cez slúchadlá.

Ak na základe prečítaných informácií máte podozrenie, že sa to môže týkať vás alebo vášho dieťaťa, kontaktujte nás telefonicky 0911 940 959, emailom: info@centrumliberta.sk

Terapia AIT/FST
Terapia AIT/FST
Terapia AIT/FST
Terapia AIT/FST