Terapia hrou

Hra je pre deti prirodzený spôsob komunikácie. V herni sa hračky používajú ako slová a hra je rečou dieťaťa. Deťom sú počas terapie poskytnuté špeciálne hračky, ktoré im umožňujú vyjadriť to, čo sa im ťažko vyjadruje slovami. Deti majú prostredníctvom hry (vlastným tempom a spôsobom) možnosť posilňovať svoje vnútorné zdroje, budovať schopnosť sebaregulácie a sebapoznania, rozvíjať emočnú zrelosť a osobnostne rásť.

Počas terapie hrou terapeut vytvára bezpečné a starostlivé prostredie, ktoré dovoľuje dieťaťu slobodne sa hrať. Hra je tu chápaná ako komunikačný prostriedok dieťaťa, ktorým vyjadruje svoje myšlienky, pocity, potreby, túžby a svoj vnútorný svet.

Terapeut má možnosť zažívať svet dieťaťa a aktívne s ním zdieľať situácie, ktoré ho priviedli do terapie. Dáva mu dôležitú spätnú väzbu o jeho prežívaní, povzbudzuje ho k slobodnému prejavu bez vlastných komentárov a interpretácií. V herni sa dieťa učí zvládať reálne životné situácie. Využíva na to svoje prirodzené danosti a vnútorné zdroje, učí sa vnútornej sebaregulácii a sebakontrole.


Pre koho je terapia hrou vhodná?

Terapia hrou je najvhodnejšia pre deti od 3 do 12 rokov a to najmä v oblasti prevencie a intervencie duševného zdravia. Znamená to, že je výborným nástrojom ako predchádzať možným ťažkostiam v oblasti prežívania, alebo správania, alebo ako pripraviť dieťa na zmenu, ktorá sa ho bude týkať (narodenie súrodenca, prijatie súrodenca, zmena predškolského alebo školského zariadenia, lekársky zákrok…), ale aj v prípadoch, keď už samotná nežiadúca zmena v správaní alebo prežívaní vplyvom rôznych okolností nastala.

Je prínosná pre deti:

 • ktoré majú nálepku ako „ťažko zvládateľné“, alebo „problémové“ (časté výbuchy hnevu, plaču, zlosti s možnou prítomnosťou agresie, časté odmietanie, nerešpektovanie hraníc, nerešpektovanie autorít, a.i.),
 • alebo naopak deti neprimerane bojazlivé, utiahnuté, uzavreté, prejavujúce častý smútok, odmietanie alebo plač,
 • ktoré majú problémy v rámci kolektívu, alebo s nadväzovaním kontaktov s novými cudzími osobami, či deťmi,
 • s psychosomatickými ťažkosťami (časté bolesti bruška, bolesti hlavy, tiky, ohrýzanie nechtov, pomočovanie, zadržiavanie stolice),
 • ktoré majú ťažkosti v rámci zvládania a akceptovania bežných denných rutín (osobná hygiena, ukladače na spánok, stolovanie),
 • s rečovými ťažkosťami: najmä zajakavosť, mutizmus,
 • ktoré prechádzajú, alebo prešli rozchodom, rozvodom rodičov, strata blízkeho,
 • ktoré čaká narodenie súrodenca, alebo po narodení súrodenca,
 • v záťažových obdobiach (napríklad nástup/zmena MŠ, ZŠ).

Terapia nie je vhodná pre deti s výrazným stupňom poruchy autistického spektra.

Ako dlho terapia hrou trvá a ako prebieha?

 • Odporúčaný minimálny počet stretnutí  je 12. Optimálny počet stretnutí je 30 až 35.  Priebeh stretnutí je pravidelný, raz do týždňa v špeciálne zariadenej terapeutickej herni v trvaní 50 minút. Stretnutia sú individuálne, a teda okrem terapeutky a dieťaťa v hrovej miestnosti nie je nikto iný. Rodič má počas stretnutia možnosť čakať v čakárni.
 • V priebehu terapie sa realizujú aj konzultácie s rodičmi, obvykle po každom 3 až 5 stretnutí (cca 1x mesačne).

Čo povedať dieťaťu o terapii?

 • Svojmu dieťaťu môžete povedať, že sa každý týždeň bude stretávať s tetou terapeutkou v špeciálnej herni, kde je veľa hračiek. Ak sa vás bude pýtať prečo tam musí chodiť, môžete mu povedať napríklad: „Lebo mi na Tebe záleží a viem, že ti to môže pomôcť.“  Alebo: „Lebo mi záleží na tom, aby si bol/a spokojný/á a šťastný/á.

Čo urobiť pred každou terapiou?

 • Pred každou terapiou, prosíme, zoberte dieťa na WC a zabezpečte uspokojenie jeho základných potrieb  (aby bolo najedené, vyspaté,…). Do herne si so sebou môže zobrať vodu. Ubezpečte dieťa, že naňho budete čakať v čakárni, pokým sa bude hrať v herni.

Čo sa v priebehu terapie môže stať?

 • Pravidelné stretnutia môžu priniesť veľmi širokú paletu postojov a pocitov dieťaťa. Od radosti, spokojnosti, nadšenia, až po hnev, frustráciu, nespokojnosť či odmietanie.
 • Vyznie to na prvý pohľad zvláštne, ale presne to je to, čo potrebujeme. Celú túto širokú paletu tónov emócií, ktorým sa deti nevyhnú ani v živote.
 • Čím skôr sa s nimi deti v bezpečnom prostredí zoznámia, a najmä sa naučia ako ich zvládať, prekonávať, ako na ne reagovať a vhodne s nimi pracovať, tým viac z toho dokážu ťažiť i v neskoršom živote. To, že začnú prežívať a vyjadrovať aj tie „menej príjemné“ emócie je úplne prirodzené, pochopiteľné a do konca i žiadúce.
 • Deti sa do hrovej miestnosti totiž nechodia hrať, ani si kresliť (aj keď sa to tak na prvý pohľad môže zdať), ale posilňovať svoje vnútorné zdroje, uzdravovať sa a osobnostne rásť.

Po terapii

 • Vyhýbajte sa otázkam: „No ako bolo v herni?“ „Bolo tam dobre?“ „Poslúchal/a si?“ A podobne. Povedzte len: „Ahoj, vidím, že si už skončil/a a môžeme ísť spolu domov (alebo kamkoľvek máte ešte naplánované).“
 • Vyhnite sa tiež, prosíme, otázkam na terapeutku v prítomnosti dieťaťa.
 • Ak sa dieťa rozhodne samé od seba o zážitku z herne rozprávať, samozrejme, pozorne ho počúvajte, ale skôr tak, aby ono viedlo rozhovor.
 • Niekedy si možno dieťa zoberie domov obrázok, alebo niečo, čo vytvorilo. Namiesto chválenia obrázku, skúste len jednoducho popísať, čo na obrázku vidíte. Napríklad: „Mhm, vidím, že si dnes pri kreslení (maľovaní) použil/a veľa rôznych farieb.“ Alebo len pomenujte aké farby vidíte: „Vidím, že si si dnes vybral/a hnedú, zelenú a veľa modrej farby tu navrchu obrázku....“, alebo: „Vidím, že si sa dnes rozhodol/a nakresliť troch ľudí, domček, na ktorom vidím....“

Plánované ukončenie

 • K plánovanému ukončeniu terapií dochádza spravidla vtedy, keď došlo k zmierneniu, či dokonca odstráneniu niektorých problémov dieťaťa, keď sa dieťa stalo istejším, sebavedomejším, prehĺbila sa jeho dôvera voči hrovému terapeutovi, prípadne k iným predtým problematickým sociálnym kontaktom.
 • O ukončení terapie sa spolu dohadujeme približne 4 stretnutia pred samotným ukončením, aby sme na túto zmenu vedeli postupne pripraviť aj dieťa.