12.2.2019 - S online podporou pre rozvoj detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Naším cieľom je, aby sme poskytli pomoc aj pre domáce vzdelávanie detí s bežným vývojom.

V novembri sa rozbehol náš nový ECEC program s názvom:  Rozvoj detí s odlišným rozvojom s digitálnou podporou, v spolupráci s partnermi Rejtett Kencsek Down Egyesület z Maďarska a Caritas z Rumunska.

Cieľom projektu je vytvoriť jedinečný online e-learningový systém, ktorý pomôže riešiť problémy v oblasti včasnej intervencie.

Používaním digitálnych prostriedkov zvýšime dosiahnuteľnosť a úroveň starostlivosti v regióne, ale znamená to aj odborný pokrok pre odborníkov všetkých troch organizácií.  Takáto flexibilná platforma venujúca sa včasnej intervencii sa pokladá za inováciu aj na medzinárodnej úrovni.  

Na začiatku programu partneri zostavili dotazník, ktorého výsledky tvoria dôležitý základ pre začatie ďalšieho vývoja programu. Dotazník obsahoval 10 otázok. Odpovedali rodičia a odborníci. 64,4 % rodičov odpovedalo, že ich dieťa navštevuje špeciálne rozvojové centrum resp. pedagóga. Napriek týmto výsledkom počas vývoja programu budú potrební aj majoritný rodičia, čiže rodičia bežne sa vyvíjajúcich detí, lebo chceme, aby náš program pomáhal v rozvoji aj týmto deťom.   

Z odpovedí je zjavné, že 70 % respondentov strávi viac ako 5 hodín denne v spoločnosti svojho dieťaťa. Počet tých, ktorí denne venujú svojim deťom 1-2 hodiny je zanedbateľný. Situácia s učením je už iná, veď zo 100 opýtaných skoro 20% odpovedalo že 10-20% spoločne stráveného času venujú učeniu. 

Na otázku, v ktorej oblasti by privítali rodičia online podporu, v priemere 70% uviedlo ako najdôležitejšie oblasť komunikácie a reči a samostatnosť.

Na základe vyhodnotenia výsledkov dotazníka sa javí vypracovanie e-learningového systému ako opodstatnená, a tak v nasledujúcom kroku vypracujeme 12 týždňový modul nácviku rozpoznávania slov, ktorý môžu rodičia s deťmi onedlho otestovať.

12.2.2019 - S online podporou pre rozvoj detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Zoznam noviniek