27.10.2020 - Webová konferecnia

WEBOVÁ KONFERENCIA s názvom: Rozvoj detí s odlišným vývojom digitálnou výučbou – dňa 26.11.2020 o 14:00. Účasť na konferencii je bezplatná. Konferenciu usporiada Centrum Liberta cez aplikáciu ZOOM a je podmienená registráciou.
Počas konferencie chceme predstaviť odborníkom, špeciálnym pedagógom, rodičom venujúcich sa deťom s odlišným vývojom e-learningovú platformu Edumodul - https://www.edumodul.sk/sk, ktorú sme vyvinuli v spolupráci s Rejtett Kincsek Down Egyesület z Maďarska a s Caritas z Rumunska v rámci programu Erasmus+.
Oboznámite sa s obsahom platformy, s modulmi, lekciami, ako si vytvoriť, nahrať vlastné učivo, resp používať už existujúce materiály.
Program:
14:00 - Otvorenie konferencie - o organizácii Rejtett Kincsek Down Egyesület, o cieľoch, o partnerskom programe v rámci Erasmus+. Kisari Károly, prezident Rejtett Kincsek Down Egyesület.
14:15 - Centrum Liberta - o cieľoch, o partnerskom programe v rámci Erasmus+. Mgr. Renáta Ferencsik, riaditeľka Centrum Liberta.
14:30 - Rola Edumodul v ranom rozvoji - online učení, predstavenie modulu rozpoznania textu. Fülöp Orsolya, špeciálny pedagóg, odborná vedúca projektu.
14:45 - Možnosť rozvoja sociálnych zručností – predstavenie modulu. Varga Györgyi, špeciálny pedagóg, vedúca Csodavár Budapest.
15:05 - Kto hrá také? – predstavenie modulu. Szélig Éva, špeciálny pedagóg.
15:20 - Predstavenie rumunského modulu: Stravovanie. Gnandt Gábor, špeciálny pedagóg, Szatmár Egyházmegyei Caritas Szervezet.
15:35 - Projekt, priebeh práce, výsledky, ďalšie možnosti. Juraj Šoltés, projektový manažer Centrum Liberta.
15:50 - Predstavenie modulu: Jemná motorika. Mgr. Lucia Knapová, fyzioterapeut, Centrum Liberta.
16:00 - Otázky, odpovede.
Potrebné technické informácie dostanete po registrácii.

27.10.2020 - Webová konferecnia

Zoznam noviniek